Left Border
Right Border
ภาษาจีนออนไลน์
Background Left Background Left

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ภาษาจีนออนไลน์

ที่นี่คุณจะได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมอันสืบทอดมาแต่โบราณของจีน สัมผัสภาษาจีนกลางปัจจุบันที่ใช้บ่อยและมากที่สุด พร้อมฝึกฝนการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสารอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น Flash การศึกษาบทเรียนชุดนี้ นอกจากคุณจะได้พัฒนาทักษะการฟังแล้ว คุณยังจะสามารถใช้คำศัพท์ สนทนาภาษาจีนกลางพื้นฐานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และฝึกฝนพัฒนาจนกลายเป็นผู้รอบรู้ภาษาจีนกลางได้ด้วยตนเอง

โครงสร้างบทเรียน

  • คำศัพท์ใหม่
  • คำอธิบายการใช้ภาษา
  • ท้าประลองท้ายบท
  • การออกเสียง
  • คลังรูปประโยค
  • บทเรียนภาพประกอบเสียง
  • อ่านประโยคตาม
  • เกร็ดวัฒนธรรม
  • คลังคำศัพท์

คำศัพท์ใหม่

เรียนรู้คำศัพท์ของบทเรียนในเบื้องต้น แต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์และวลีที่ปรากฏในบทเรียน พร้อมประเภทคำศัพท์ สัทอักษรพินอินและคำแปล

คำอธิบายการใช้ภาษา

คำอธิบายการใช้ภาษา : อธิบายการใช้ภาษาในด้านต่างๆ เช่น การใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ปรากฏในบทเรียนอย่างละเอียด

ท้าประลองท้ายบท

ฝึกทำแบบฝึกหัดซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับความรู้ทางภาษาในแต่ละบท อันได้แก่ แบบฝึกหัดเลือกเสียงสัทอักษรพินอิน เติมบทสนทนา เลือกคำศัพท์เติมในช่องว่างและแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ โดยมีเสียงอ่านประกอบแบบฝึกหัดทุกข้อ

การออกเสียง

แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียงเบาและสัทอักษรพินอินในระบบเสียงภาษาจีนกลาง

คลังรูปประโยค

ประกอบด้วยรูปประโยคพื้นฐานในบทเรียนและตัวอย่างการขยายรูปประโยค แต่ละประโยคมีเสียงอ่านประกอบด้วยความเร็วปกติและเสียงที่อ่านช้าทีละตัวอักษร

บทเรียนภาพประกอบเสียง

ศึกษาบทสนทนาพร้อมชมภาพประกอบในสถานการณ์ต่างๆ ของบทเรียน อันประกอบด้วยบทสนทนาที่ 1 (แบบ AB) และบทสนทนาที่ 2 (แบบ ABAB)

อ่านประโยคตาม

ฝึกพูดตามบทสนทนาทีละประโยค โดยทุกประโยคที่ปรากฏในบทเรียนจะมีเสียงให้เลือกฟัง 2 แบบ ได้แก่ เสียงที่อ่านด้วยความเร็วปกติและเสียงที่อ่านช้าทีละตัวอักษร

เกร็ดวัฒนธรรม

ซึมซับหลากหลายด้านของวัฒนธรรมในสังคมจีน โดยเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

คลังคำศัพท์

ประกอบด้วยตัวอักษรจีน คำศัพท์ใหม่ การขยายคำศัพท์และชื่อเฉพาะที่ปรากฏในบทเรียนแต่ละบท